صفحه ۴۹

پاسخ دوم:

پاسخ آیت الله العظمی منتظری
به نظرات مجدد
جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش

ناوبری کتاب