صفحه ۴۴

مردم برساند، نه آنچه را پیامبر(ص) صورت بخشی کرده یا در خور فهم مردم آن را انزال و پایین آورده است.

7 - (ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی) .سوره طه، آیه 2.

8 - (و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث) .سوره اسراء، آیه 106.

9 - (فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین...) .سوره مریم، آیه 97.

10 - (اقرا باسم ربک الذی خلق) .سوره علق، آیه 1.

11 - (سنقرئک فلاتنسی) .سوره اعلی، آیه 6.

12 - (انا سنلقی علیک قولا ثقیلا) .سوره مزمل، آیه 5.

13 - (والکتاب المبین ‏ انا جعلناه قرآنا عربیا) .سوره زخرف، آیات 2 و 3.

اینها بخشی از آیات است که در این زمینه آورده شد؛ ولی به طور کلی آیاتی که در آن سخن از فرو فرستاده شدن قرآن است و با تعابیری از ماده "نزل" می‎باشد دلالت دارد که پایین آوردن قرآن به سطحی که مردم بفهمند کار پیامبر(ص) نیست، بلکه امری غیر اختیاری است که توسط مبدأ غیبی انجام گرفته است؛ به خاطر همین، هیچ آیه ای را نمی یابید که فرو فرستادن قرآن به سوی مردم را به پیامبر(ص) نسبت داده و او را مولد و فاعل وحی قلمداد کرده باشد. و اگر الفاظ و قالب بندی کار پیامبر(ص) باشد و مع ذلک این آیات را برای مردم

ناوبری کتاب