صفحه ۴۲

ناحیه پیامبراکرم (ص) نیست، بلکه از غیب بر آن حضرت فرستاده شده و به او وحی شده است.

2 - (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) .سوره قیامت، آیه 18.

دراین آیه مخاطب در "فاتبع" پیامبراکرم (ص) است، به اینکه: "آنگاه که ما آن (وحی) را بخواندیم پس تو خوانده یا خواندن آن را دنبال نما". این آیه به خوبی دلالت دارد که وحی و قرآن بر پیامبراکرم (ص) خوانده شده است. خواندن مربوط به الفاظ است نه معانی.

عدم اطلاق تلاوت بر صرف معانی قرآن

3 - (تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق ) .سوره آل عمران، آیه 108؛ سوره جاثیه، آیه 6.

"آن آیات الهی است که به حق و شایستگی بر تو برشمرده می‎خوانیم."

"تلاوت" خواندن پی در پی و برشمرده است که طبعا، امری به تفصیل درآمده است و از عالم عقل و عقل بسیط و اجمالی پیامبر(ص) به فضای خیالش و عالم مثال او هم درآمده و در آنجا به تفصیل تلاوت شده است. قریب به همین برداشت را می‎توان از آیه 30 سوره رعد نمود: (کذلک أرسلناک فی أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علیهم الذی أوحینا الیک) .

ناوبری کتاب