صفحه ۴۰

است از دستبرد دسیسه قوه واهمه و متخیله محفوظ و مطابق با واقع است. توضیح بیشتر این نکته باید در مباحث علم و وجود ذهنی در فلسفه جستجو شود.

و اگر مراد از آن سؤال، جستجو کردن از دلیل و نحوه راه بردن و اطلاع و آگاهی پیدا نمودن به عدم خطای شخص مکاشف و وحی شده در حکایت از حقیقتی است که مدعی است حضورا آن را یافته، جواب آن این است که در خصوص شخص پیامبر و معصوم (ع) که مورد بحث است، به هر دلیلی که عصمت او را اثبات کردیم به همان دلیل، عدم خطای او در حکایت از حقیقت مکشوف و صداقت او در خبر از آن، اثبات می‎گردد.

شواهدی از آیات قرآن و روایات

پس از تحلیل اجمالی معنا و حقیقت وحی به برخی از آیات قرآن و احادیثی که در این رابطه است، اشاره می‎کنیم. هر کس با دقت به سبک و روش قرآن کریم بنگرد می‎یابد که قرآن کریم با الفاظ و تعبیراتی که دارد وحی و کلام خدا و نازل شده از ناحیه او می‎باشد و پیامبراکرم (ص) گیرنده وحی و مأمور به ابلاغ آن می‎باشد. و با توجه به عصمت آن حضرت و امانت او که در جای خود اثبات شده است، طبعا آن حضرت نقشی جز وساطت در ابلاغ کلام خدا ندارد، و چنین نیست که الفاظ قرآن ساخته ذهن آن حضرت باشند. اینک برخی از آیات قرآن کریم:

ناوبری کتاب