صفحه ۲۹

از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست ____ رنگ چون ابرست و بیرنگی مهیست هرچه اندر ابر ضوء بینی و تاب ____ آن زاختر دان و ماه و آفتاب چینیان چون از عمل فارغ شدند ____ از پی شادی دهلها می‎زدند شه در آمد دید آنجا نقشها ____ می‎ربود آن عقل را و فهم را بعد از آن آمد به سوی رومیان ____ پرده را بالا کشیدند از میان عکس آن تصویر و آن کردارها ____ زد برین صافی شده دیوارها هرچه آنجا دید اینجا به نمود ____ دیده را از دید خانه می‎ربود

شعاع نامتناهی قدرت وحی کننده

خلاصه این که: همان نیرویی که حقیقت و معنای عقلی را با کشف معنوی بر مرتبه عقل پیامبراکرم (ص) فرو می‎فرستد و هویدا می‎کند همان آن را با کشف صوری تنزل و صورت داده و در عالم خیال و مثال و حس او هم فرو می‎فرستد؛ و چنان نیست که آن نیرو که تا مراتب زیرین هستی هم حضور دارد تا فضای عقل پیامبر(ص) او را همراهی کرده و از آن پس او را و مضمون وحی بی صورت را رها کرده باشد تا به خاطر اینکه درک مضمون آن معنای بلند عقلی که در خور فهم مردم نیست برای آنان قابل فهم گردد احتیاج به صورت بخشی آن توسط پیامبر(ص) باشد. مگر آن مبدأ غیبی که وحی می‎کند و معنا و مضمون را با کشف معنوی برای پیامبراکرم (ص) هویدا می‎کند عاجز از این است که آن معنا را تنزل داده و با کشف صوری آن را در ظرف خیال

ناوبری کتاب