صفحه ۱۹۰

4 - (کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور) سوره ابراهیم، آیه 1. "کتابی که ما آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور بیرون نمائی". ظاهر از این آیه این است که پیامبراکرم (ص) به وسیله همان کتاب فرود فرستاده شده از سوی خداوند، مردم را هدایت می‎کند و واضح است که آنچه پیامبر(ص) به وسیله آن مردم را راهنمایی می‎نمود قرآن ملفوظ است نه تنها معنای قرآن، زیرا آنچه ابزار مخاطبه و گفتگو با آنهاست همان الفاظ حاوی معانی می‎باشد. از این رو الفاظ حاکی از معانی قرآن هم از سوی خداوند بر پیامبر(ص) نازل گردیده است. علاوه بر این که اساسا متفاهم از اطلاق لفظ "کتاب" الفاظ و عبارات است.

5 - (و لقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ) سوره آل عمران، آیه 19. "و هر آینه بی تردید این قرآن به من وحی شده است تا به وسیله آن شما را و هرکس را که به او رسد بیم دهم". قرآنی که به پیامبر(ص) وحی شده و او به وسیله آن مردمان را بیم می‎دهد قرآن با عباراتی است که دارد نه صرف معنای آن. و نیز قرآنی که به کسان دیگر غیر از مخاطبین حاضر پیامبر(ص) می‎رسد قرآن با الفاظ و عبارات آن می‎باشد نه تنها معنای آن. به همین وزان است آیاتی مانند: (فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین) سوره مریم، آیه 97. "همانا ما آن (قرآن) را به زبان تو آسان کردیم تا به

ناوبری کتاب