صفحه ۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم
(و انه لتنزیل رب العالمین ‏ نزل به الروح الامین ‏ علی قلبک لتکون من المنذرین ‏ بلسان عربی مبین) سوره شعراء، آیات 192 الی 195.

این جانب قصد نداشتم در این بحث علمی وارد شوم، زیرا پاسخ به شبهات واجب کفائی است، و بسیاری از بزرگان انجام وظیفه کرده اند، ولی چون موضوع بحث از ناحیه افرادی از داخل و خارج مورد سؤال از این جانب قرار گرفته است، مطالبی را به نحو اختصار یادآور می‎شوم:

تحلیل حقیقت وحی در ضمن دو نکته

در رابطه با مطالب مورد بحث هرچند مقصود جدی دانشمند محترم جناب آقای دکتر سروش به خوبی روشن نیست ولی به طورکلی، در باب وحی که پایه ادیان الهی است، هرگونه بیانی که از آن برداشت نادرستی شود - گرچه چنان برداشتی مقصود صاحب آن بیان نباشد - برای برداشت کننده لغزشی را فراهم می‎آورد که یا به آن

ناوبری کتاب