صفحه ۱۸۸

داشته باشد، بلکه متشابه بودن آن به معنای مردد بودن مقصود و کشف نشدن مراد جدی از آن به صرف شنیدن آن آیه است؛ اما پس از رجوع به آیات محکم، مراد جدی از آن کشف گردیده و از تشابه خارج می‎گردد. چنان که منسوخ بودن آیه به معنای پایان یافتن حکم آن است.

باور قلبی به قصه غرانیق و دخالت شیطان در وحی نبوی هم عقلا با ایمان به وحی در تناقض است و قابل جمع نمی باشد؛ بله آن باور تا زمانی که ابراز نگردیده است با شهادت ظاهری و نام مسلمانی منافات ندارد.

شواهدی از آیات قرآن و روایات

صرف نظر از تمام آنچه از آغاز تاکنون گفته شد آیات بسیاری از قرآن و روایات زیادی از معصومین (ع) به طور صریح یا ضمنی یا التزاما دلالت می‎کند بر این که همین قرآن با الفاظ و عباراتی که دارد از ناحیه غیب بر پیامبراکرم (ص) نازل گردیده و نیروی عقل و خیال پیامبر(ص) هیچ گونه نقش فاعلی در تصویر و ترسیم آن نداشته است.

الف - قرآن کریم:

از جمله آیات است:

1 - (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) سوره حجر، آیه 9. "ما خود ذکر (قرآن) را فرود آوردیم و ما آن را نگهبانیم". بدیهی است محافظت از

ناوبری کتاب