صفحه ۱۸۲

تعارض علم و دین و وظیفه مفسران متون دینی

سخن آقای دکتر:

دانشمند محترم جناب آقای دکتر سروش دامت توفیقاته در نکته پایانی خود نوشته اند:

"در خصوص تعارض ظواهر قرآن با علم، سخن را به درازا نمی کشانم. تنها اظهار شگفتی می‎کنم از اینکه روحانیت مسلمان و شیعه، گویی هیچ پندی و درسی از تجربه های کلیسا نمی خواهد بیاموزد و درست همان سخن ها را که کلیسا در مقابل کپرنیک و گالیله گفته بود، تکرار می‎کند و باز هم آنها را بدیع و گره گشا می‎داند و دمی نمی اندیشد که بانیان نخستین دیری است که آن شیوه های سترون را ترک گفته اند و تن به قبض و بسط و پیچش ها و چرخش های عنیف و عظیم در فهم (هرمنوتیک) صحف مقدس داده اند. آنها هم یک چند سخن از در نیافتن مراد جدی متکلم گفتند، یک چند به تأویلات بعید دست بردند، اما با همه زیرکی ناکام ماندند. منصفانه تسلیم مشکل شدند، و راهی تازه در پیش گرفتند و در ساختار تئولوژی و دین شناسی طرحی نو درافکندند. درک خود از خدا، از وحی، از متن، از علم... را نو کردند، و از آن چالش مهیب، نیرومندتر بیرون جستند. حجم ادبیات و مکتوبات مربوط به تعارض علم و وحی، اکنون سر به فلک می‎ساید و من در عجبم از اینکه سهم ما از این خوان گسترده نواله ای چنین اندک است.

ناوبری کتاب