صفحه ۱۷

پاسخ اول:

پاسخ آیت الله العظمی منتظری
به پرسش هایی پیرامون نظریه قرآن و وحی
جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش

ناوبری کتاب