صفحه ۱۵۷

سینه زن باشد، آن گونه که برداشت برخی از آن آیه است، تا درنتیجه با علم در تعارض افتد؟ و چه بسا گفته شود که:

"از آیه مزبور معلوم نمی شود که صلب مخصوص مرد است و ترائب مخصوص زن، بلکه متبادر از امثال این عبارت این است که منی از میان دو جدار خارج می‎شود، یکی پشت و یکی سینه یعنی در درون بدن؛ و خداوند خواسته است بگوید که منی چیزی پست است که از میان اءحشأ که مملو از کثافات است بیرون می‎آید و در هر عضو تولید می‎شود و مبدأ آن درون شکم است، همان طور که فرمود: (من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا) سوره نحل، آیه 66. یعنی از میان سرگین و خون، شیر پاک و گوارا بیرون می‎آید".علامه شعرانی، ذیل آیه مزبور در تعلیقه خود بر تفسیر منهج الصادقین، ج 10، صفحه 211 و تفسیر روح الجنان، ج 12، صفحه 55.

درباره هفت آسمان هم ذیل آیه: (الذی خلق سبع سموات طباقا) سوره ملک، آیه 3. گفته شده است:

"اگر گویی: هفت آسمان طبقه طبقه روی یکدیگر در هیئت امروز باطل شده است، پس چرا خداوند آن را ذکر فرمود؟ گوییم: خداوند از آن معنای صحیح خواست نه آن که مردم آن عهد معتقد بودند، یعنی مراد او هفت مدار است که در فضا محل سیر کواکب؛ است و اکتفاء بر هفت فرمود با آنکه سیارات و مدارها بی شمارند برای اینکه مردم آن

ناوبری کتاب