صفحه ۱۵۱

حکم او درباره جزئیات معاد و نماز، روزه، حج و... مطابق با واقع مطلوب و مقبول خدا بود و چه لزومی برای تبعیت از او وجود داشت ؟

تعارض علم و دین و شرایط تحقق آن

سخن آقای دکتر:

جناب ایشان در ادامه مطلب قبل، نوشته اند:

"این گونه نگریستن به اسلام و احکام و قرآن، فهم "پدیده قرآن" را سهولت می‎بخشد و زحمت تکلفات و تأویلات نالازم و ناسالم را سبک می‎کند و قرآن را همچون متنی بشری - تاریخی در برابر ما می‎گشاید و پست و بلند جغرافیای آسمانی آن را به تبع پست و بلند جغرافیای زمینی تبیین می‎کند.

دیگر شگفت زده نمی شویم اگر ببینیم تقویم قرآن "تقویم قمری" است و روزه را بر همه آدمیان در ماه رمضان واجب می‎کند (بقره)، یا برای دیدن صنع خدا همه آدمیان را به تأمل در ساختمان "شتر" دعوت می‎کند (غاشیه)، یا برای همه آدمیان از ایلاف "قریش" سخن می‎گوید (قریش) یا از میان همه آدمیان "ابولهب" را لعنت می‎کند (مسد)، یا سیه چشمان بهشتی را در خیمه های عربی می‎نشاند (الرحمن) یا سخن از زنده به گور کردن دختران عرب می‎گوید (تکویر) یا این همه به ایمان آوردن "جنیان" می‎پردازد (جن) یا از همسران

ناوبری کتاب