صفحه ۱۲۸

از پس آئینه عقل کل را ____ کی ببیند وقت گفت و ماجرا او گمان دارد که می‎گوید بشر ____ وان دگر سرست و او زان بی خبر حرف آموزد ولی سر قدیم ____ او نداند طوطی است او نی ندیم هم صفیر مرغ آموزند خلق ____ کین سخن کار دهان افتاد و حلق لیک از معنی مرغان بی خبر ____ جز سلیمان قرانی خوش نظر حرف درویشان بسی آموختند ____ منبر و محفل بدان افروختند یا بجز آن حرفشان روزی نبود ____ یا در آخر رحمت آمد ره نمود

فرق بین شنیدن وحی توسط پیامبر(ص) و شنیدن آن توسط ما

سخن آقای دکتر:

جناب آقای دکتر در فراز دیگری از نامه خود، به این کلام صدرالمتألهین استناد می‎کنند که فرموده:

"مبادا گمان کنی پیامبر که کلام خدا را از جبرئیل می‎شنود همان طور بود که تو کلام پیامبر را می‎شنوی. یا گمان کنی که پیامبر مقلد جبرئیل بود همان طور که امت مقلد پیامبراند. هیهات، این کجا و آن کجا؟ اینها دو نوع متباین اند، و تقلید هیچ گاه علم اصیل و سماع حقیقی نیست". (صدرالدین شیرازی، اسفار اربعه، جلد 7، صفحه 9، موقف هفتم از سفر سوم)

سپس می‎افزایند:

"همه سخن در این فرشته وحی است و نوع ارتباطی که با رسول خدا داشت. از حشویه و حنابله که بگذریم هیچ یک از فیلسوفان

ناوبری کتاب