صفحه ۱۲۰

"فرقان (وجود تفصیلی قرآن) نازل شد" مجازی تابع همان استعاره تبعی است. و این نظر از انظاری است که در آن زیاده روی در فحولة تنزیه است (که از ویژگی های موجودات مجرده تامه به تجرد عقلانی است که بر فراز هستی قرار دارند و سمت فاعلی دارند)؛ همان طور که در نظر اول (که نظر متکلمان است) افراط در انوثة تشبیه می‎باشد (که از خصائص موجودات مادی و زیرین هستی است که جهت قابلی دارند)؛ و در هر دو نظر، اعوجاج از راه درست و انحراف از چیزی است که هدایت صاحبان بینش و مغزها(ی متفکر) در آن است، و شکافتن عصای امت (اسلامی) است با گروه های گوناگون و احادیث نبوی متواتری که (درباره قرآن و کلام خدا) دارند، و پاره کردن قاعده های عقلی منضبط است".

وی سپس در مقابل گروه اخیر، به اتفاق نظر امت اسلامی و قواعد عقلی ذکر شده اشاره می‎کند.

جایگاه پیامبر(ص) در فرایند وحی

سخن آقای دکتر:

ایشان در ادامه می‎افزایند:

"مدلی از وحی که پیامبر(ص) را ناقل و قابل محض می‎داند و نسبت خطیب و بلندگو را میان خدا و پیامبر برقرار می‎کند و موضوعیت و مدخلیت قلب و ضمیر پیامبر(ص) را در فرایند وحی

ناوبری کتاب