صفحه ۱۱۴

به خاطر همین چه بسا از دستبرد قوای واهمه و خیال در بخش حکمت نظری و حجاب های قوای شهوت و غضب در بخش حکمت عملی در امان نباشد و طبعا آن علم، علمی محدود و خطاپذیر و به اصطلاح بشری می‎باشد؛ ولی گاهی هم علم و قالب لفظی آن از راه شرایط قابلی و ظروف برتر غیرعادی مانند شجره زیتونه نفس بسیار آماده نبوی و اسباب و مبادی عالیه فاعلی هستی مانند حق تعالی و جبرئیل که محیط بر نظام آفرینش هستند، حاصل می‎شود؛ و قهرا بر اساس لزوم سنخیت بین معلول و علت اعم از علت قابلی و علت فاعلی و دیگر علل، چنین علمی با آن شرایط قابلی تام و غیرعادی و اسباب فاعلی برتر، از شیطنت قوای واهمه و خیال و چنگال قوای شهوت و غضب محفوظ است، و به خاطر فیضان چنین علمی از مرتبه اعلا و محیط هستی و طبعا کشفی بودن آن به طور کشف تام، این علم خطاپذیر و بشری نمی باشد و امری اعجازآور و از افق سطح اندیشه و حتی کشف انسان عادی و غیرمعصوم فراتر خواهد بود.رجوع شود به مبدأ و معاد صدرالمتألهین (ره)، مقاله چهارم، اواخر فصل اول.

مراتب گوناگون کلام حق تعالی و اسناد حقیقی آن به او

سخن آقای دکتر:

در ادامه سخن نویسنده محترم آمده است:

"بلی، اگر به ظاهر روایات و آیات نظر کنیم خداوند هم سخن

ناوبری کتاب