صفحه ۱۰۵

گفتار ابن عربی در فتوحات مکیه

ابن عربی هم در "الفتوحات المکیة"، باب 314، جلد سوم، صفحه 54، چنین می‎گوید:

"ان الله عین للرسل معارج یعرجون علیها ما هی معارج الملائکة، و عین للأتباع أتباع الرسل معارج یعرجون علیها و هم أتباع الاتباع؛ فان الرسول تابع للملک والولی تابع للرسول؛ و لهذا قیل للرسول: (و لاتعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه) فهو مصغ تابع للملک و نحن مع الرسول بهذه المثابة ؛ فاذا نزل الملک بالوحی علی الرسول و تلقی منه القاه الرسول علی التابع و هو الصاحب فتلقاه منه...".

"حق تعالی برای فرستادگان خود پله هایی عروجی (برای معرفت و کمال) قرار داده که بر روی آنها عروج می‎کنند، آنها پله های عروج ملائکه نمی باشند و برای پیروان، پیروان فرستادگان، پله های عروجی قرار داده که بر آن عروج می‎نمایند و آن پیروان، پیروان پیروانند، زیرا فرستاده خدا (پیامبر) پیرو فرشته است و ولی الله پیرو فرستاده است. و به خاطر همین به فرستاده خدا گفته شد: "قبل از اینکه وحی قرآن به سوی تو حتمی شود در خواندن آن عجله نکن".

پس فرستاده خدا شنونده ای پیرو فرشته است و ما با فرستاده خدا بدین گونه ایم؛ پس هرگاه فرشته با وحی بر پیامبر نازل شد و پیامبر از او تلقی نمود پیامبر آن را بر پیرو که همان صحابی باشد القاء می‎کند؛

ناوبری کتاب