صفحه ۱۰۴

والثانی باطن الثالث؛ فالشریعة واردة علیهم اما معارف کلیة اما من الله تعالی بلاوسطة او بواسطة واحد من الانوار المجردة و هم الملائکة المقربون بصورهم الاصلیة، و اما معارف جزئیة نوریة بواسطة النفوس المثالیة و هم الملائکة المجسمون فیلقون الیهم المعارف جزئیة بکلام مسموع او بنحو آخر، و أما المعارف الجزئیة الحسیة فحالهم فیه قریب من حال سایر الناس."

"انبیاء همان اولیائی هستند که فطرتا کامل می‎باشند و آنچه بر آنها در حال خواب یا بیداری از سوی حق تعالی وارد می‎شود سه بخش است: امور کلی نورانی (و مجرد که با کشف معنوی دریافت می‎کنند) و امور جزئی نورانی (مجرد که با کشف صوری ادراک می‎نمایند) و امور جزئی محسوس (مادی که از طریق قوا و حواس ظاهری احساس می‎کنند). بخش اول باطن بخش دوم، و بخش دوم باطن بخش سوم از علوم است. پس شریعت بر آنها وارد است یا به گونه معارف کلی که یا از سوی خداوند متعال بدون واسطه است یابه واسطه یکی از نورهای مجرد که همان ملائکه مقرب با صورت های اصلی خود می‎باشند، و یا به طور معارف جزئی نورانی توسط نفوس مثالی که همان ملائکه تجسم و تمثل یافته هستند که معارف را به طور جزئی به انبیاء به وسیله کلامی قابل شنیدن یا به گونه ای دیگر القاء می‎کنند؛ و اما معارف جزئی محسوس پس حال انبیاء درباره آنها نزدیک به حال دیگر مردمان است (که از طریق عادی آن را تحصیل می‎نمایند)".

ناوبری کتاب