صفحه ۹۹

اگر از زنده جدا شده مس آن موجب غسل نمی شود، و اگر از مرده جدا شده بنابراحتیاطواجب غسل نماید.

مساله 503- بنابراحتیاط واجب مس دندان و استخوانی که از مرده جدا شده و آن را غسل نداده اند موجب غسل می‎شود، ولی مس دندان و استخوانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد موجب غسل نمی شود.

مساله 504- اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را لمس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا آن بچه بالغ شد باید غسل مس میت نماید.

مساله 505- اگر چند میت را مس کند و یا یک میت را چند مرتبه مس نماید یک غسل کفایت می‎کند.

مساله 506- غسل "مس میت" را باید همانند غسل "جنابت" انجام دهند، ولی کسی که غسل مس میت کرده برای نماز و چیزهایی که طهارت در آن شرط است بنابراحتیاط واجب باید وضو هم بگیرد.

مساله 507- کسی که غسل مس میت بر او واجب شده، ورود و توقف در مساجد و جماع کردن و نیز خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد برای او مانعی ندارد، ولی برای خواندن نماز و انجام عبادتهای دیگری که نیاز به وضودارد، باید غسل کند و بنابراحتیاط واجب وضو هم بگیرد.

6 - غسل میت

"غسل میت" یکی از غسلهای واجب است و چون از مسائل مربوط به اموات می‎باشد در زیر عنوان "احکام اموات"ذکر خواهد شد.

7 - غسلی که با نذر یا سوگند و یا عهد واجب شده است

مساله 508- کسی که برای رفع گرفتاری یا برای اینکه کار و یا خوی ناپسندی را ترک کند نذر یا عهد و یا سوگند یادنماید که غسلی را انجام دهد، آن غسل بر او واجب می‎شود و باید به نذر یا عهد و یا سوگند خود عمل نماید.

غسلهای مستحب

مساله 509- غسلهای مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از جمله آنهاست:

1 - غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح تا ظهر روز جمعه است و بهتر آن است که

ناوبری کتاب