صفحه ۹۸

عبادتهایی که طهارت در آن شرط است وضو نیز بگیرد، و لازم نیست وضو را پیش از غسل انجام دهد.

5 - غسل مس میت

مساله 497- اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند، یعنی جایی از بدن خود را به بدن او برساند، باید "غسل مس میت" نماید، هرچند در خواب یا به طور نا خود آگاه یا بنابراحتیاط باطن او را مس کرده باشد، بلکه بنابراحتیاط واجب مس بدن شهید و همچنین مس بدن مرده ای که او را به جای غسل تیمم داده اند ویا هر سه غسل او با آب خالص بدون سدر و کافور انجام شده است نیز همین حکم را دارد.

مساله 498- اگر بدن حیوان مرده ای را مس نماید غسل بر او واجب نیست. همچنین برای مس انسان مرده ای که تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نمی شود، هرچند جایی را که سرد شده مس نماید.

مساله 499- رساندن ناخن و استخوان به ناخن و استخوان میت موجب واجب شدن غسل است. همچنین اگر موی بدن زنده به بدن یا موی بدن مرده برسد، چنانچه موهای آنها کوتاه باشد بنابراحتیاط واجب، و اگر موها بلند باشدبنابراحتیاط مستحب مس کننده غسل نماید.

مساله 500- اگر جایی از بدن انسان به بدن بچه ای که مرده و یا حتی جنین سقط شده ای که چهار ماه آن تمام شده برسد باید غسل کند، و بنابراحتیاط مستحب جنین سقط شده پیش از چهار ماه نیز همین حکم را دارد. بنابراین اگرجنین چهار ماهه ای که مرده هنگام تولد با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، مادر او باید غسل کند، و نیز اگر نوزاد پس ازمرگ مادر و سرد شدن بدن او به دنیا بیاید و هنگام تولد با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، وقتی بالغ شد واجب است غسل نماید. و اگر جنین یا مادر فقط با باطن بدن یکدیگر تماس داشته باشند وجوب غسل بنابراحتیاط است.

مساله 501- اگر کسی میتی را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید غسل بر او واجب نمی شود، ولی اگر پیش ازآنکه غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را مس کند - هرچند غسل سوم آنجا تمام شده باشد - باید غسل مس میت نماید.

مساله 502- اگر از بدن زنده یا مرده ای که غسلش نداده اند قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند کسی آن را مس نماید، باید غسل مس میت کند. ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، پس

ناوبری کتاب