صفحه ۹۷

روز عبادت را رها کند و پس از دو روز تا روزدهم وظایف مستحاضه را انجام داده و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید، پس در این صورت اگر خون ازده روز بگذرد استحاضه است، و باید روزهای پس از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار داده و عبادتهایی را که درآن روزها انجام نداده قضا نماید.

مساله 491- زنانی که پس از زایمان تا یک ماه پیاپی و یا بیشتر خون می‎بینند یکی از دو حالت را دارند:

الف - اگر در حیض عادت دارند، به اندازه عادت حیض نفاس قرار داده و ده روز پس از آن - گرچه در روزهای عادت ماهانه باشد - استحاضه است، و پس از گذشت این ده روز اگر خونی را که می‎بیند در روزهای عادتش باشد حیض است، گرچه نشانه خون حیض نداشته باشد. همچنین اگر در روزهای عادتش نباشد و نشانه حیض را داشته باشدحیض است، هرچند خوب است در این صورت احتیاط شود. ولی اگر در روزهای عادتش نباشد و نشانه های حیض را هم نداشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.

ب - اگر در حیض عادت ندارند، ده روز نخست را مطابق آنچه در مساله «488» گفته شد عمل نمایند و ده روز دوم آن استحاضه است، و خونی که پس از ده روز دوم دیده می‎شود اگر نشانه حیض را داشته حیض است، وگرنه استحاضه می‎باشد.

مساله 492- کارهایی که بر "حائض" حرام یا مکروه است بر "نفساء" نیز حرام یا مکروه می‎باشد، هرچند حرام بودن برخی از چیزها از باب احتیاط و مکروه بودن برخی دیگر - مانند حنا بستن - محل اشکال است. همچنین آنچه بر"حائض" واجب یا مستحب است بر "نفساء" نیز واجب و مستحب می‎باشد.

مساله 493- طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‎باشد باطل است. همچنین نزدیکی با او حرام می‎باشد، و اگرشوهرش با او نزدیکی کند بنابراحتیاط مستحب به دستوری که در احکام حیض گفته شد کفاره بدهد.

مساله 494- وقتی که زن از خون نفاس پاک شد باید غسل کند و عبادتهای خود را بجا آورد، و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام آن نفاس است، و چنانچه روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید.

مساله 495- اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید با ه مقداری پنبه خود راآزمایش کند، پس اگر پاک بود برای عبادتهای خود غسل نماید.

مساله 496- کسی که غسل نفاس را انجام داده بنابراحتیاط واجب باید برای نماز و سایر

ناوبری کتاب