صفحه ۹۶

4 - غسل نفاس

خونی که همراه با بیرون آمدن اولین جزء نوزاد از رحم مادر خارج می‎شود "خون نفاس" نام دارد و زنان را در این حالت "نفساء" یا "نفساء" می‎نامند، کمترین مدتی که زنان این خون را می‎بینند یک لحظه و بیشترین آن ده روز است.

مساله 486- خونی که پیش از بیرون آمدن نوزاد از زنان خارج می‎شود خون نفاس نیست، و ممکن است حیض یایکی از انواع استحاضه باشد.

مساله 487- لازم نیست خلقت بدن نوزاد کامل و زایمان کامل و طبیعی باشد، بلکه اگر نوزاد پیش از کامل شدن به دنیا آید خونی که همراه او خارج می‎شود نفاس است. و اگر خون بسته ای هم از رحم بیرون آید که خود زن می‎داند یاچهار قابله یا متخصصان نظر دهند که اگر در رحم باقی می‎ماند انسان می‎شد، بنابراحتیاط واجب کارهایی را که برنفساء حرام است ترک نماید و کارهایی را که مستحاضه انجام می‎دهد انجام دهد.

مساله 488- زنانی که خون نفاس آنها بیش از ده روز باشد چند حالت برای آنان وجود دارد:

الف - چنانچه در حیض عادت داشته باشد، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ب - اگر در حیض عادت نداشته است، چنانچه نشانه های خون تغییر یابد باید آن اندازه را که سیاه رنگ است - اگربیش از ده روز نباشد - نفاس قرار دهد.

ج - چنانچه در حیض عادت نداشته و نشانه خون نیز یکنواخت بوده، باید به اندازه عادت خویشاوندان خود نفاس قرار دهد، و اگر مقدار عادت خویشاوندان او متفاوت باشد بنابراحتیاط واجب باید هفت روز نخست را نفاس بداند، ودر این حالت و حالت دوم احتیاط واجب آن است که تا روز دهم کارهایی که بر حائض حرام است انجام ندهد و به وظایف مستحاضه نیز عمل نماید.

مساله 489- بنابراحتیاط مستحب زنی که خون نفاس او بیش از ده روز می‎باشد اگر در حیض عادت دارد از روز بعد ازعادت، و اگر عادت ندارد پس از روز دهم تا روز هجدهم زایمان کارهای مستحاضه را بجا آورد و کارهایی را که برنفساء حرام است ترک نماید.

مساله 490- زنی که عادت حیض او کمتر از ده روز باشد ولی بیش از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و پس از آن بنابراحتیاط واجب تا دو

ناوبری کتاب