صفحه ۹۵

بین غسل استحاضه متوسطه او کثیره شود بنابراحتیاط واجب غسل را دوباره انجام دهد.

مساله 479- روزه زنانی که در حال استحاضه کثیره یا متوسطه اند بنابراحتیاط واجب در صورتی صحیح است که برای نماز مغرب و عشای شب قبل از روزه گرفتن غسل نمایند و نیز در روز غسلهایی را که برای نمازهای یومیه واجب است انجام دهند، ولی اگر برای نماز مغرب و عشای شب قبل غسل نکنند و برای خواندن نماز شب، پیش از اذان صبح غسل نمایند و در روز هم غسلهایی را که برای نمازهای یومیه واجب است بجا آورند، روزه آنان صحیح است.

مساله 480- احتیاط واجب آن است که مستحاضه در تمام روزی که روزه است به مقداری که می‎تواند و برای او ضررندارد از بیرون آمدن خون جلوگیری کند.

مساله 481- اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، روزه او صحیح است.

مساله 482- نماز آیات بر زنان مستحاضه واجب است، و هنگام خواندن نماز آیات باید همان وظایف نمازهای یومیه را انجام دهند، و اگر بخواهند نماز آیات و نمازهای یومیه را با هم بخوانند، باید برای هر کدام جداگانه به وظیفه خودعمل کنند، و احتیاط واجب آن است که هر دو را با یک غسل و یک وضو بجا نیاورند.

مساله 483- اگر مستحاضه بخواهد غیر از نماز کار دیگری که نیاز به وضو دارد انجام دهد باید وضوی دیگری بگیرد، و آن وضویی که برای نماز گرفته بنابراحتیاط واجب کافی نیست، مگر اینکه در حال نماز بخواهد آن کار را انجام دهد. وچنانچه مستحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید علاوه بروضو غسل را هم انجام دهد.

مساله 484- بنابراحتیاط واجب مستحاضه نماز قضا را در حال استحاضه بجا نیاورد، مگر اینکه وقت نماز قضا تنگ شود، که در این صورت باید برای هر نماز قضا کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است انجام دهد.

مساله 485- رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) و توقف در مساجد دیگر و خواندن سوره ای که سجده واجب دارد برای مستحاضه اشکال ندارد، ولی نزدیکی شوهر با مستحاضه متوسطه یا کثیره بنابراحتیاط واجب درصورتی حلال می‎شود که غسل کند، و چنانچه غسل کند گرچه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است - مثل وضو - انجام نداده باشد، نزدیکی شوهر با او اشکال ندارد، و چنانچه برای نماز غسل کرده باشد برای نزدیکی غسل دیگر لازم نیست.

ناوبری کتاب