صفحه ۹۴

بنابراحتیاط بعد از داخل شدن صبح - اگر خون ادامه داشته - دوباره غسل و وضو را بجا آورد.

مساله 470- اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز بیاید - گرچه زن برای آن خون وضو و غسل را انجام داده باشد- بنابراحتیاط واجب چنانچه خون ادامه داشته باید در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد.

مساله 471- اگر مستحاضه بداند یا احتمال دهد که پیش از گذشتن وقت نماز بکلی پاک می‎شود یا به اندازه خواندن نماز خون قطع می‎شود، بنابراحتیاط واجب باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاک است بخواند.

مساله 472- اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تاخیر بیندازد به مقداری که بتواند وضو و غسل و نماز را بجا آورد بکلی پاک می‎شود، بنابراحتیاط واجب نماز را تاخیر بیندازد و موقعی که بکلی پاک شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند.

مساله 473- مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی از او بیرون نیامده و بعد از نماز هم خون در داخل مجرا نیست و بیرون نمی آید، می‎تواند خواندن نماز را تاخیر بیندازد.

مساله 474- مستحاضه کثیره یا متوسطه وقتی بکلی از خون پاک شد باید غسل کند، ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز سابق مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، لازم نیست دوباره غسل نماید.

مساله 475- مستحاضه قلیله پس از وضو و مستحاضه کثیره و متوسطه پس از وضو و غسل باید بلافاصله مشغول نماز شوند، ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای پیش از نماز و انجام کارهای مستحب در نماز اشکال ندارد.

مساله 476- اگر مستحاضه بین غسل و نماز فاصله بیندازد باید دوباره غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود، ولی اگر بعد از غسل خون خارج نگردد غسل دیگر لازم نیست.

مساله 477- اگر خون استحاضه جریان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه برای او ضرر نداشته باشد باید پیش ازغسل و بعد از آن به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیری کند تا نماز او تمام شود، و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید باید غسل و وضو و نماز خود را دوباره بجا آورد.

مساله 478- اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح است، ولی اگر در

ناوبری کتاب