صفحه ۹۳

مساله 463- مستحاضه باید برای هر نماز - چه واجب و چه مستحب - وضو بگیرد، هرچند در کثیره واجب بودن وضو از باب احتیاط است، چنانکه گذشت. همچنین اگر بخواهد نمازی را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند یا نمازی را که تنها خوانده دوباره با جماعت بخواند و یا نماز نافله بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه گفته شدانجام دهد، ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده و سجده سهو در صورتی که آنها را فورا بعداز نماز بجا آورد، لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد.

مساله 464- هرگاه استحاضه قلیله تبدیل به متوسطه، و یا استحاضه متوسطه تبدیل به کثیره شود، مستحاضه باید به وظیفه خود در حالت جدید عمل نماید.

مساله 465- هرگاه استحاضه کثیره تبدیل به متوسطه یا قلیله شود، باید برای اولین نماز وظیفه مستحاضه کثیره راانجام دهد و برای نمازهای بعدی به وظیفه متوسطه یا قلیله عمل نماید، و هرگاه خون او قطع شود، باید برای نخستین نماز پس از آن به وظیفه خود عمل نماید.

مساله 466- اگر استحاضه قلیله پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود، باید کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه تبدیل به کثیره شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد، و چنانچه برای استحاضه متوسطه غسل کرده باشد باید دوباره برای کثیره غسل کند.

مساله 467- اگر در بین نماز استحاضه متوسطه تبدیل به کثیره شود، باید نماز را رها کرده و برای استحاضه کثیره غسل کند و وضو بگیرد، و احتیاطا وضو را پیش از غسل انجام دهد و کارهای دیگر آن را هم انجام دهد و همان نماز رابخواند. و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد، باید دو تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو، واگر برای یکی از آنها وقت ندارد، باید عوض آن تیمم کند و دیگری را بجا آورد، ولی اگر برای تیمم هم وقت ندارد، نمی تواند نماز را بشکند و باید نماز را تمام کند و بنابراحتیاط واجب قضا هم بنماید. همچنین است اگر در بین نمازاستحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود.

مساله 468- اگر در بین نماز خون قطع شود و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه بعد از نمازبفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد.

مساله 469- مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز غسل کند کافی نیست، بلکه اگرنزدیک اذان صبح برای نماز شب غسل کند و نماز شب را بخواند

ناوبری کتاب