صفحه ۹۲

خون بیاید یا قطع شده باشد، و نمازی را که بدون غسل خوانده باید قضا نماید.

مساله 456- مستحاضه متوسطه یا کثیره که وظیفه اش غسل کردن است چنانچه انجام غسل برای او مشقتی داشته باشد که معمولا قابل تحمل نیست یا به واسطه غسل کردن احتمال ضرر یا بیماری بدهد، باید به جای هر غسل یک تیمم نماید، و چنانچه به گونه ای باشد که مثلا اگر برای نماز صبح غسل کند برای او ضرری ندارد ولی غسل برای نمازظهر و عصر یا مغرب و عشا موجب حرج یا ضرر می‎شود، باید غسل برای نماز صبح را انجام داده و برای نماز ظهر وعصر یا مغرب و عشا به ترتیبی که گفته شد تیمم نماید.

مساله 457- اگر مستحاضه یکی از کارهایی که بر او واجب می‎باشد حتی عوض کردن پنبه را ترک کند، بنابراحتیاط نمازش باطل است.

مساله 458- اگر زن نداند استحاضه او از کدام قسم است، باید هنگام نماز با قرار دادن مقداری پنبه وضع خود رابررسی کرده و آنگاه به تکلیف خود عمل نماید، ولی اگر بداند تا وقتی که می‎خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییرنمی کند، پیش از داخل شدن وقت هم می‎تواند خود را وارسی کند.

مساله 459- مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را بررسی کند مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده باشد - مثلا استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه قلیله عمل نموده - نماز او صحیح است، و اگر قصدقربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده - مثل آنکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار نموده -نماز او باطل است.

مساله 460- زنی که توان وارسی خود را ندارد چنانچه نمی داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد، و اگر نمی داند استحاضه او متوسطه است یا کثیره، باید کارهای استحاضه متوسطه راانجام دهد. گرچه احتیاط مستحب آن است که در هر دو صورت وظیفه سنگین تر را انجام دهد تا یقین کند به تکلیف خود عمل کرده است، ولی اگر ت بداند سابقا کدام یک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

مساله 461- اگر مستحاضه بعد از نماز خود را بررسی کند و خون نبیند، گرچه بداند دوباره خون می‎آید می‎تواند باوضویی که دارد نماز بعد را بخواند.

مساله 462- اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید وضو و غسل باطل نمی شود، ولی اگر بیرون بیاید -هرچند کم باشد - وضو و غسل را به ترتیبی که گذشت باطل می‎کند.

ناوبری کتاب