صفحه ۹۱

1 - قلیله، و نشانه اش این است که خون هنگام بیرون آمدن به درون پنبه ای که زنان به خود می‎گیرند نفوذ نکند و تنهاروی پنبه آلوده شود.

2 - متوسطه، و نشانه اش این است که خون به درون پنبه راه یافته ولی از طرف دیگر آن بیرون نیاید و به دستمال یا چیزدیگری که معمولا زنها برای جلوگیری از خون می‎بندند نرسد.

3 - کثیره، و نشانه اش این است که خون به درون پنبه راه یافته و از سوی دیگر آن خارج و به دستمال روی آن برسد.

مساله 453- اگر زن بداند خونی که از او خارج می‎شود خون زخم نیست و شرعا حکم حیض و نفاس را هم ندارد، باید به دستور استحاضه عمل کند، بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهای دیگر، چنانچه نشانه خونهای دیگر را نداشته باشد بنابراحتیاط واجب باید کارهای استحاضه را انجام دهد.

احکام مستحاضه:

مساله 454- وظیفه مستحاضه در حالتهای سه گانه به این شرح است:

الف - در استحاضه قلیله باید برای هر نماز یک وضو بگیرد و بنابراحتیاط واجب پنبه را عوض کرده یا آب بکشد وظاهر مخرج خون را هم - اگر آلوده شده - تطهیر نماید.

ب - در استحاضه متوسطه باید برای نماز صبح غسل کند و تا صبح روز بعد برای هر نماز - هرچند نافله باشد - یک وضو بگیرد، و بنابراحتیاط وضوی نماز صبح را پیش از غسل انجام دهد و دستمال یا پنبه را نیز عوض کرده و یا آب بکشد و ظاهر مخرج خون را تطهیر نماید.

ج - در استحاضه کثیره باید یک غسل برای نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یک غسل دیگر نیز برای نماز مغرب و عشا بنماید، و بنابراحتیاط واجب برای هر نماز - هر چند نافله باشد - یک وضو بگیرد و وضو را پیش ازغسل انجام دهد، با این شرط که اولا: میان نماز ظهر و عصر و نیز میان نماز مغرب و عشا جدایی نیندازد، و گرنه بایدبرای هر یک از نمازهای عصر یا عشا نیز یک غسل انجام دهد. و ثانیا: بنابراحتیاط واجب برای هر نماز دستمال یا پنبه را عوض کند و مخرج خون را تطهیر نماید.

مساله 455- در استحاضه متوسطه که باید برای نماز صبح غسل کند چنانچه عمدا یا از روی فراموشی برای نمازصبح غسل نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل نماید، و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید پیش از نمازمغرب و عشا غسل نماید، چه آن

ناوبری کتاب