صفحه ۹۰

عبادتهای خود غسل کند، اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می‎بیند، ولی اگر یقین یا اطمینان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون می بیند، نباید غسل کند و نمی تواند نماز بخواند و باید به احکام حائض عمل نماید.

مساله 450- اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید با مقداری پنبه خود راامتحان کند، پس اگر پاک بود غسل کرده و عبادتهای خود را بجا آورد، و اگر پاک نبوده و خون به صفات حیض باشد به ترتیب زیر عمل نماید:

الف - اگر در عدد حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است، باید صبر کند تا اگر پیش از ده روز یا سر ده روز پاک شدغسل کند، و اگر از ده روز گذشت سر ده روز غسل نماید.

ب - اگر در حیض عادت ندارد، مقدار حیض او بر طبق دستوراتی که برای "مبتدئه" و "مضطربه" و "ناسیه" گفته شدمعین می‎شود.

ج - اگر عادت دارد وعادت او کمتر از ده روز است، چنانچه بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‎شودنباید غسل کند، و اگر احتمال می‎دهد خون او از ده روز می‎گذرد احتیاط واجب آن است که تا دو روز عبادت را ترک کند و بعد از دو روز تا روز دهم کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید، پس اگرپیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاک شد تمامش حیض است، و اگر از ده روز گذشت باید عادت خود راحیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و عبادتهایی را که بعد از روزهای عادت بجا نیاورده قضا نماید.

مساله 451- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند و بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه ای را که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید، و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند و بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید.

3 - غسل استحاضه

یکی از خونهایی که از زن خارج می‎شود "خون استحاضه" است و زن را در موقع دیدن این خون "مستحاضه"می گویند. خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‎آید و غلیظ نیست، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

مساله 452- خون استحاضه بر سه قسم است:

ناوبری کتاب