صفحه ۸۹

3 - اگر خونی که دیده بیش از ده روز باشد و نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، پس اگر همه خون به صفات حیض باشد بنابراحتیاط واجب باید هفت روز نخست را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، مگر اینکه یقین داشته باشد که مقدار عادت او اجمالا کمتر و یا بیشتر از هفت روز بوده، که در این دو صورت بنابراحتیاط واجب باید در مقدار تفاوت احتیاط کند، یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و به وظایف مستحاضه عمل نماید.

4 - اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و خون او اصلا نشانه حیض را نداشته باشد، باید در هفت روز نخست احتیاط کند وبقیه را استحاضه قرار دهد.

مسائل متفرقه حیض:

مساله 444- زنان "مضطربه"، "مبتدئه"، "ناسیه" و "صاحب عادت عددیه" اگر خونی ببینند که نشانه های حیض راداشته باشد، باید از اول عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده - مثل اینکه از سه روز کمتر باشد - بایدعبادتهایی را که بجا نیاورده اند قضا نمایند. و اگر نشانه های حیض را نداشته باشد، بنابراحتیاط واجب کارهای استحاضه را بجا آورند و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نمایند.

مساله 445- زنی که در حیض عادت دارد - چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض یا هم در وقت وهم در عدد آن - اگر دو ماه پشت سر هم خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن یا هم وقت وهم شماره روزهای آن یکی باشد، عادتش به آنچه در این دو ماه دیده است برمی گردد.

مساله 446- مقصود از یک ماه ابتدای خون دیدن است تا سی روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.

مساله 447- زنی که معمولا ماهی یک مرتبه خون می‎بیند اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خونها نشانه های حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را خون حیض قراردهد.

مساله 448- اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض دارد سپس ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه دارد و دوباره سه روز یا بیشتر خونی به نشانه های حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را که نشانه های حیض داشته حیض، و خون وسط را استحاضه قرار دهد.

مساله 449- اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست، باید برای

ناوبری کتاب