صفحه ۸۶

دسته دوم زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانه خون حیض دارد، و اینها دو گروهند:

الف - افرادی که مدت خون دیدن آنها به اندازه عادت و یا بیشتر بوده و از ده روز بیشتر نیست، که باید همه مدت راحیض بدانند.

ب - افرادی که خون دیدن آنها از ده روز بیشتر است، این گروه بنابراحتیاط باید از نخستین روزی که خون دیده اند به شماره روزهای عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند. دسته سوم زنانی که چند روز از تمام مدت نشانه حیض و چند روز دیگر علامت استحاضه دارند، و این گروه دارای سه حالتند:

الف - اگر روزهایی که خون آنها نشانه حیض دارد با عادت آنها یکسان است، باید همان روزها را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهند.

ب - اگر روزهایی که خون آنها نشانه حیض دارد از روزهای عادت آنها بیشتر است، باید به شماره عادت خود حیض وبقیه را استحاضه قرار دهند.

ج - اگر روزهایی که خون آنها علامت حیض دارد در عین حالی که از سه روز کمتر نیست از روزهای عادتشان کمترباشد، باید چند روز از روزهایی که نشانه حیض ندارد به روزهایی که نشانه حیض دارد بیفزایند تا روی هم رفته به شماره روزهای عادت برسد، آنگاه این مجموع را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.

4 - مضطربه:

"مضطربه" به زنی گفته می‎شود که چند ماه خون دیده و هنوز عادت معینی پیدا نکرده است، یا از پیش عادت معینی داشته و اینک به هم خورده و هنوز عادت معین دیگری پیدا نکرده است.

مساله 441- خونی که زنان مضطربه می‎بینند دارای چند حالت است:

1 - اگر بیشتر از سه و کمتر از ده روز خون دیده باشند و همه آنها نشانه حیض داشته باشد، باید همه را حیض قراردهند، و اگر نشانه حیض نداشته باشد به احتیاط عمل کنند.

2 - اگر بیشتر از ده روز خون دیده باشند و نشانه های حیض را نداشته و همه خونها یک جور باشد، باید به اندازه عادت خویشان خود احتیاط کنند - یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهند و به وظیفه مستحاضه عمل نمایند - و بقیه را استحاضه قرار دهند.

ناوبری کتاب