صفحه ۸۵

او هفت روز باشد، باید هفت روز اول ماه را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مساله 438- زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‎بیند، چنانچه خویشاوند ندارد یا شماره عادت آنان یکسان نیست، باید بنابراحتیاط در هر ماهی که خون می‎بیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

3 - صاحب عادت عددیه:

مساله 439- زنانی که عادت عددیه دارند سه دسته اند:

الف - زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پیاپی یکسان باشد ولی وقت خون دیدن او در دو ماه یکی نباشد، که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‎شود، مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم، و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پنج روز می‎شود.

ب - زنی که از خون پاک نمی شود ولی چند ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‎بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد، و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر چند ماه به یک اندازه است ولی وقت آن یکی نیست، که در این صورت هر چند روزی که خون او نشانه مثلا اگر یک ماه از اول ماه تاپنجم، و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، و حیض دارد عادت او می‎شود. ماه سوم از بیست و یکم تا بیست و پنجم خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می‎شود.

ج - زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و بار دیگر خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد ولی به گونه ای باشد که مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن در هر دو ماه به یک اندازه باشد، که در این صورت تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می‎شود، و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند وروی هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روز می‎شود.

مساله 440- زنانی که عادت عددیه دارند و سه روز یا بیشتر خون می‎بینند سه دسته اند: دسته اول زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانه خون حیض ندارد، این افراد بنابراحتیاط به وظیفه مستحاضه عمل نموده و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کنند و روزه ها را نیز قضا نمایند.

ناوبری کتاب