صفحه ۸۴

الف - زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین خون حیض دیده و پس از چند روز پاک شده، ولی شماره های آن در دو ماه به یک اندازه نبوده است، مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند، ولی در ماه اول روز هفتم و در ماه دوم روزهشتم از خون پاک شود، که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرار دهد.

ب - زنی که از خون پاک نمی شود ولی چند ماه پیاپی در وقت معین خون او نشانه حیض دارد و بقیه خونهای او نشانه استحاضه دارد، و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد در هر چند ماه به یک اندازه نیست، مثلا در ماه اول ازاول ماه تا هفتم، و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم، و در ماه سوم از اول ماه تا نهم خون او نشانه های حیض و بقیه نشانه های استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد.

ج - زنی که دو ماه پیاپی در زمان معین سه روز یا بیشتر خون می‎بیند و پس از پاک شدن بار دیگر خون می‎بیند به طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک بوده از ده روز بیشتر نمی شود، ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد، مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خودقرار دهد.

مساله 435- زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود یا دو روز پیش از عادت خون ببیند به طوری که بگویندحیضش جلو افتاده، گرچه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای حائض گفته شد عمل نماید، و اگر بعد بفهمد حیض نبوده - مثل آنکه کمتر از سه روز باشد - باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

مساله 436- زنی که عادت وقتیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند مقدار حیض خود را از راه نشانه های خون تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان پدری یا مادری خود را - خواه مرده باشند یا زنده - برای خود حیض قرار دهد، به شرط آنکه عادت همه آنها یکسان باشد، مگر آنکه کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.

مساله 437- زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‎بیند و شماره عادت خویشان خود را حیض قرارمی دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار دهد، مثلا زنی که هر ماه روز اول ماه خون می‎دیده ولی گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک می‎شده، چنانچه یک ماه بیش از ده روز خون ببیند و عادت خویشان

ناوبری کتاب