صفحه ۸۳

ج - زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین خون ببیند و پس از حداقل سه روز خون به مدت یک روز یا بیشتر پاک شود وبار دیگر خون ببیند، به طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک بوده از ده روز بیشتر نباشد و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و پاک بوده روی هم به یک اندازه باشد، که عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است. و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد.

مساله 430- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا یکی دو روز جلوتر خون ببیند به طوری که بگویند حیضش جلو افتاده، گرچه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای حائض گفته شدعمل کند، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده - مثلا کمتر از سه روز باشد - باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

مساله 431- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا یکی دو روزپیش از آن خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، پس اگر خون به صفات حیض باشد باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد یا بعد از آن، و اگر به صفات حیض نباشد به احتیاط عمل کند، یعنی به وظیفه مستحاضه عمل کرده و از چیزهایی که بر حائض حرام است اجتناب نماید.

مساله 432- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز هم پس از عادت خود خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، پس اگر همه خون به صفات حیض باشد همه این مدت حیض است، و اگر به صفات حیض نباشد به مقدار عادت و پیش از عادت حیض است، و نسبت به بعد از آن احتیاطکند، و چنانچه خون از ده روز بیشتر شود تنها خونی که در روزهای عادت خود دیده حیض است، و خونی که پیش وپس از ایام عادت خود دیده استحاضه می‎باشد، و باید عبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و پس از عادت بجانیاورده قضا نماید.

مساله 433- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و بیشتر از ده روزباشد، خونی که در روزهای عادت دیده گرچه نشانه های حیض را نداشته باشد حیض است، و خونی که پس ازروزهای عادت دیده گرچه نشانه های حیض را داشته باشد استحاضه است.

2 - صاحب عادت وقتیه:

مساله 434- زنانی که عادت وقتیه دارند سه گروهند:

ناوبری کتاب