صفحه ۸۲

انجام عباداتی که طهارت در آنها شرط است - مانند نماز - احتیاطا وضو نیز بگیرد، وبنابراحتیاط وضو را پیش از غسل انجام دهد.

مساله 426- مستحب است حائض در وقت نمازهای واجب خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کندو وضو بگیرد - و اگر نمی تواند وضو بگیرد به امید ثواب تیمم نماید - و به اندازه وقت نماز خواندن رو به قبله بنشیند ومشغول ذکر و دعا و صلوات شود.

مساله 427- خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و بین خطهای قرآن، و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.

اقسام زنان حائض:

مساله 428- زنان حائض شش دسته اند:

1 - صاحب عادت وقتیه و عددیه: و او زنی است که دو ماه پیاپی در وقت معین - مثلا اول ماه - خون حیض ببیند وشماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه به یک اندازه باشد.

2 - صاحب عادت وقتیه: و او زنی است که دو ماه پیاپی در وقت معین - مثلا اول ماه - خون ببیند، ولی شماره روزهای آن یکسان نباشد.

3 - صاحب عادت عددیه: و او زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد.

4 - مضطربه: و او زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معین پیدا نکرده، و یا از آغاز عادت معینی داشته ولی عادت او به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده باشد.

5 - مبتدئه: و او زنی است که مرتبه نخست خون دیدن اوست.

6 - ناسیه: و او زنی است که عادت خود را فراموش کرده باشد. هریک از این شش دسته احکامی دارند که در مسائل آینده خواهد آمد.

1 - صاحب عادت وقتیه و عددیه:

مساله 429- زنانی که صاحب عادت وقتیه و عددیه اند سه گروهند:

الف - زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلا دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود، که عادت حیض او از روز اول ماه تا هفتم است.

ب - زنی که از خون پاک نمی شود ولی چند ماه پیاپی در چند روز معین خون او دارای نشانه حیض باشد، که عادت وی در همان روزهای معین است.

ناوبری کتاب