صفحه ۸۱

که پیش از غسل از جماع با او خود داری نماید.و کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نکند بر او حلال نمی شود.

مساله 419- اگر حائض برای غسل و وضو آب کافی نداشته باشد و آب به اندازه ای باشد که بتواند یا غسل کند یاوضو بگیرد، بنابراحتیاط واجب باید غسل کند و بدل از وضو تیمم نماید، و اگر فقط برای وضو کافی باشد وضوبگیرد و عوض غسل تیمم نماید، و اگر آب موجود برای هیچ یک کفایت نکند بنابراحتیاط واجب دو تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.

مساله 420- نمازهای یومیه ای که زن در ایام حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزه های واجب را باید قضا نماید، وبنابراحتیاط قضای نماز آیات را نیز بجا آورد.

مساله 421- هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند که اگر نماز را تاخیر بیندازد حائض می‎شود، باید فورا نماز رابخواند.

مساله 422- هرگاه وقت نماز فرا رسد و زن نماز را تاخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یک نماز بگذردو بعد حائض شود، قضای آن نماز بر او واجب است، ولی در تندخواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظه حال خود را بکند. مثلا زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می‎شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز با وضو به دستوری که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود، و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت نماز با وضو کافی است.

مساله 423- اگر زن زمانی از حیض پاک شود که به اندازه غسل و وضو و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، نماز آن وقت بر او واجب است، و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد. و چنانچه به این اندازه مجال ندارد نماز آن وقت بر او واجب نیست، هرچند اگر تیمم کند به نماز برسد. ولی اگر گذشته از تنگی وقت تکلیفش تیمم است - مثل آنکه آب برایش ضرر دارد - باید تیمم کند و آن نماز را بخواند.

مساله 424- اگر حائض بعد از پاک شدن شک کند که به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن یک رکعت وقت دارد یانه، باید نمازش را بخواند، و اگر به خیال اینکه وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز رابجا آورد.

مساله 425- اگر حائض جنب باشد و هنگامی که پاک می‎شود غسل جنابت را انجام دهد، لازم نیست برای حیض نیزجداگانه غسل نماید، هرچند خوب است در غسل خود هر دو را نیت کند. ولی کافی بودن این غسل از وضو خالی ازاشکال نیست، پس برای

ناوبری کتاب