صفحه ۸۰

مساله 410- اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول آن با زن خود در قبل (جلو)جماع کند، مستحب است هجده نخود طلا کفاره به فقیر بدهد، و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر درقسمت سوم جماع کند چهار نخود و نیم بدهد، و دادن کفاره مطابق با احتیاط است هرچند واجب نیست. و احتیاط آن است که کفاره را طلای سکه دار بدهد، و اگر ممکن نباشد قیمت آن را هم می‎توان داد.

مساله 411- اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حیض با زن خود جماع کند، مستحب است هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم طلا می‎شود بدهد.

مساله 412- اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می‎خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد، قیمت وقتی راکه می‎خواهد به فقیر بدهد حساب کند.

مساله 413- کسی که نمی تواند کفاره بدهد استغفار کند، و بهتر آن است که صدقه ای هم به فقیر بدهد، و اگرنمی تواند صدقه بدهد استغفار کند و هر وقت توانست بنابراحتیاط مستحب کفاره بدهد.

مساله 414- طلاق دادن زن در حال حیض - به طوری که تفصیل آن در احکام طلاق گفته می‎شود - باطل است.

مساله 415- اگر زن بگوید در حال حیض هستم یا بگوید از حیض پاک شده ام، چنانچه متهم به دروغگویی نباشدباید پذیرفت، و اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید بلافاصله از حالت جماع خارج شود.

مساله 416- اگر زن در بین نماز حائض شود نماز او باطل می‎شود، و اگر شک کند که حائض شده یا نه، بنابراحتیاط اگرممکن است وارسی کند، و اگر ممکن نیست نماز را ادامه دهد و نماز او صحیح است، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که دربین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل است.

مساله 417- هنگامی که زن از خون حیض پاک شد واجب است برای نماز و عبادتهایی که نیاز به وضو یا غسل و یاتیمم دارد غسل نماید، و برای نماز بنابراحتیاط واجب وضو نیز بگیرد، و بنابراحتیاط وضو را پیش از غسل انجام دهد، و اگر پیش از غسل انجام نداد بعد از آن انجام دهد.

مساله 418- بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد اگرچه غسل نکرده باشد طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‎تواند با او جماع نماید، ولی احتیاط مستحب آن است

ناوبری کتاب