صفحه ۷۹

مساله 404- اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون حیض است یا زخم و یا دمل، چنانچه قبلا حیض بوده حیض، و چنانچه پاک بوده پاک قرار دهد، و اگر نمی داند پاک بوده یا حیض، همه چیزهایی راکه بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی که زن غیر حائض انجام می‎دهد بجا آورد و قضای روزه ها را هم بگیرد.

مساله 405- اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط و صفات حیض را داشته باشد باید حیض قرار دهد.

مساله 406- زنی که با استعمال دارو از عادت ماهانه خود جلوگیری کرده است، چنانچه در ایام عادت یا غیر آن خونی ببیند و شک کند که حیض است یا نه، در صورتی که صفات حیض را دارا نبوده و از سه روز کمتر باشد حیض نیست.

مساله 407- اگر خونی ببیند و نداند خون حیض است یا خون بکارت باید خود را وارسی کند، به این ترتیب که مقداری پنبه داخل مجرا قرار داده و کمی صبر کند، چنانچه اطراف آن به طور حلقه ای شکل خون آلود شود خون بکارت است، ولی اگر خون به همه پنبه رسیده و در آن فرو رفته باشد حیض است.

احکام حائض:

مساله 408- چند چیز بر حائض حرام است:

الف - عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل و یا تیمم بجا آورده شود، ولی بجا آوردن عبادتهایی مانند نماز میت که وضو یا غسل و یا تیمم برای آنها لازم نیست مانعی ندارد.

ب - تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در مساله «391» گذشت.

ج - جماع در قبل (جلو) که بر مرد و زن حرام است، گرچه به اندازه ختنه گاه باشد و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاطواجب آن است که کمتر از ختنه گاه هم داخل نشود. و دخول در دبر همسر (پشت) کراهت شدید دارد و احوط ترک است، و اگر موجب اذیت زن باشد حرام است.

مساله 409- جماع در روزهایی که حیض زن قطعی نیست ولی باید شرعا بنا را بر خون حیض قرار دهد حرام است، مثلا زنی که بیشتر از ده روز خون می‎بیند و باید به دستوری که در مسائل «436» و «437» گفته خواهد شد روزهای عادت را طبق عادت خویشان خود حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با وی نزدیکی نماید.

ناوبری کتاب