صفحه ۷۸

مساله 397- زن حامله یا زنی که بچه شیر می‎دهد نیز ممکن است خون حیض ببیند، ولی اگر زن حامله در وقت عادت ماهانه خون نبیند و پس از گذشت بیست روز از آن خون ببیند، بنابراحتیاط بین وظیفه حائض و مستحاضه جمع نماید.

مساله 398- زنی که شک دارد یائسه شده یا نه چنانچه خونی ببیند و نداند حیض است یا خون دیگر، باید بنا بگذاردکه یائسه نشده است.

مساله 399- کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است، و اگر اندکی کمتر از سه روز باشد، چنانچه خون بکلی قطع شود حیض به حساب نمی آید، و زن باید در این مورد به وظایف مستحاضه عمل نماید. ولی اگر به طورکامل قطع نشده و در مجرای رحم بماند کافی است و حیض به حساب می‎آید، و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری باشد که بگویند خون استمرار دارد و قطع نشده، باز هم حیض است.

مساله 400- مشهور این است که خون در سه روز اول حیض باید پشت سر هم باشد. ولی اگر فرضا در ضمن ده روز، سه روز یا بیشتر خون ببیند و لیکن سه روز خون پشت سر هم نباشد، بنابراحتیاط واجب در روزهای خون کارهایی راکه بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را نیز انجام دهد و نماز و روزه را بجا آورد و قضای روزه ها را نیزبگیرد، و در روزهای پاکی وسط، کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهایی را که زن پاک انجام می‎دهدانجام دهد و قضای روزه ها را نیز بعدا بگیرد.

مساله 401- بعید نیست که مراد از سه روز در باب حیض سه شبانه روز باشد، یعنی هفتاد و دو ساعت. ولی اگر سه شبانه روز پشت سر هم نباشد به احتیاطی که در مساله قبل گفته شد عمل شود.

مساله 402- اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، همه آنها حتی روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است.

مساله 403- زنی که کمتر از سه روز خون دیده و پاک شده سپس سه روز دیگر یا بیشتر خون دیده، خون دوم حیض است، و خون نخست گرچه در روزهای عادتش بوده و نشانه های حیض را داشته باشد حیض نیست، مگر اینکه مدت دو خون و پاکی وسط، ده روز یا کمتر باشد که در این صورت بنابراحتیاط واجب در خون اول بین وظیفه حائض و مستحاضه جمع کند، و در پاکی وسط نیز بین وظیفه حائض و زن پاک جمع نماید.

ناوبری کتاب