صفحه ۷۷

سجده واجب دارد، و سوره های سجده دار عبارتند از: "سوره سی و دوم (سجده)‏"، "سوره چهل و یکم (فصلت)‏"، "سوره پنجاه و سوم (نجم)‏" و"سوره نود و ششم (علق)‏".

مساله 392- خواندن حتی یک حرف از آیاتی که سجده واجب دارد، بلکه از آیات دیگر این چهار سوره نیزبنابراحتیاط واجب بر جنب حرام می‎باشد.

مساله 393- نه چیز بر جنب مکروه است:

1 و 2 - خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست.

3 - خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد.

4 - رساندن جایی از بدن به جلد، حاشیه و میان خطهای قرآن

5 - همراه داشتن قرآن

6 - خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا در نبود آب قربه الی الله تیمم کند مکروه نیست.

7 - حنا یا رنگ بستن به سر و صورت

8 - روغن مالیدن به بدن

9 - نزدیکی کردن پس از آنکه در خواب محتلم شده باشد.

2 - غسل حیض

"حیض" خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‎شود، و زن را در زمان دیدن خون حیض "حائض" می‎گویند. این خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ یا سرخ مایل به سیاهی است و با فشار وکمی سوزش بیرون می‎آید.

مساله 394- زنان قرشیه به مسائل (436) تا (438) رجوع شود. بعد از تمام شدن شصت سال، و زنانی که قرشیه نیستند پس از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‎شوند، یعنی دیگر خون حیض نمی بینند.

مساله 395- خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال، و زن پس از یائسه شدن می‎بیند خون حیض نیست، هرچندصفات و نشانه های حیض را داشته باشد.

مساله 396- دختری که نمی داند نه سال او تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد حیض نیست، و اگر نشانه های حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند حیض است، و معلوم می‎شود نه سال او تمام شده است، بلکه با وجود نشانه های حیض بعید نیست این حکم جاری باشد، هرچند اطمینان پیدانکند.

ناوبری کتاب