صفحه ۷۶

و سست شدن بدن همراه نبوده - باید احتیاط کرده غسل کند و برای نماز نیز وضو بگیرد.

مساله 386- خروج منی مرد از زن موجب غسل نمی شود، و اگر قبل از غسل یا بعد از آن رطوبتی خارج شود، درصورتی که بداند منی است نجس است، و اگر مشکوک باشد محکوم به طهارت است.

مساله 387- اگر پس از بیرون آمدن منی و پیش از آنکه ادرار کند غسل نماید و پس از غسل رطوبتی از او خارج شودکه نداند منی است یا چیز دیگر، حکم منی را دارد، و بنابراحتیاط واجب باید دوباره غسل کند و برای نماز وضو هم بگیرد.

مساله 388- اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید غسل جنابت واجب نمی شود.

مساله 389- اگر - نعوذ بالله - با حیوانی نزدیکی کرده و منی از او بیرون آید تنها غسل کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته باز هم غسل کافی است، ولی اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد. همچنین است اگر شک دارد وضو داشته یا نه و حالت سابقه را هم نمی داند.

مساله 390- اگر کسی غسل جنابت را فراموش کند یا در لباس خود منی ببیند و یقین کند منی از خود اوست، بایدغسل کند و نمازهایی را که یقین دارد با حالت جنابت انجام داده قضا نماید، و در هر دوصورت لازم نیست نمازهایی را که احتمال می‎دهد با حالت جنابت انجام داده قضا کند.

کارهایی که بر جنب حرام یا مکروه است:

مساله 391- پنج چیز بر جنب حرام است:

1 - رساندن جایی از بدن به خط قرآن، و بنابراحتیاط واجب به نام خدای متعال و نیز نام پیامبران و امامان و حضرت زهرا (ع) اگر موجب بی احترامی باشد.

2 - رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)، گرچه از یک در داخل و بدون توقف از در دیگر خارج گردد.

3 - توقف در سایر مساجد، و بنابراحتیاط واجب در حرم امامان (ع)، ولی اگر از یک در وارد و بدون توقف از در دیگرخارج شود، یا برای برداشتن چیزی داخل شود و بدون توقف برگردد مانعی ندارد.

4 - گذاشتن چیزی در مسجد

5 - خواندن آیه سجده، بلکه بنابراحتیاط واجب خواندن هر قسمت از سوره ای که

ناوبری کتاب