صفحه ۷۴

است و برای نمازهای بعدی باید غسل نماید.

مساله 370- اگر در بین غسل کاری که وضو را باطل می‎کند از او سر زند، احتیاط واجب آن است که غسل را ازسرگیرد و وضو هم بگیرد.

مساله 371- کسی که چند غسل بر او واجب است می‎تواند آنها را جدا جدا انجام دهد یا اینکه به نیت همه آنها یک غسل بجا آورد. همچنین است حکم غسل واجب و مستحب، مثل غسل "جنابت" و "جمعه".

مساله 372- اگر کسی غسل مس میت یا غسل دیگری بر او واجب بوده و انجام نداده است، در صورتی که پس از آن جنب شده و غسل جنابت کرده است غسل جنابت او از سایر غسلها کفایت می‎کند، هر چند به آنها توجه نداشته است.

مساله 373- اگر وقت نماز واجب رسیده می‎توان به نیت واجب و یا به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدای متعال غسل کرد، ولی اگر بخواهند پیش از رسیدن وقت نماز غسل کنند بنابراحتیاط به قصد پاک شدن از جنابت و یا به قصد قربت غسل نمایند، هرچند به قصد نماز نیز صحیح است.

مساله 374- کسی که یقین کرده وقت نماز واجب رسیده اگر به نیت واجب غسل کند و بعد معلوم شود هنوز وقت نرسیده، غسل او صحیح است.

مساله 375- هرگاه به خیال اینکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد به قصد نماز ادا غسل کند و بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته و نمازش قضا شده، غسل او محل اشکال است، ولی اگر به قصد قربت غسل کرده باشدغسل او صحیح است.

غسلهای واجب

مساله 376- غسلهای واجب عبارتند از: "جنابت"، "حیض"، "استحاضه"، "نفاس"، "مس میت"، "میت" و "غسلی که بر اثر نذر یا عهد و یا سوگند واجب می‎شود".

مساله 377- کسی که نماز خورشیدگرفتگی یا ماه گرفتگی را در حالی که همه قرص آن گرفته باشد عمدا ترک کند، بنابراحتیاط غسل کند و قضای نماز را بجا آورد.

1 - غسل جنابت

مساله 378- هرگاه انسان جنب شود برای بیرون آمدن از حالت جنابت مستحب است غسل کند، اما برای خواندن نمازهای واجب و مانند آن غسل جنابت واجب

ناوبری کتاب