صفحه ۷۲

کجای بدن است، باید دوباره غسل کند، و اگر بداند مثلا از طرف چپ بوده، چنانچه همان قسمت را به نیت غسل بشوید کافی است، و اگر از طرف راست بوده، باید پس از شستن آن قسمت دوباره طرف چپ را به نیت غسل بشوید، و اگر از سر و گردن باشد، بایدپس از شستن آن مقدار، طرف راست و طرف چپ را هم به قصد غسل بشوید.

مساله 355- اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافی است، واگر بعد از آنکه مشغول شستن طرف راست شد در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید، می‎تواند به شک خود اعتنا نکند، ولی بنابراحتیاط آن را بشوید. و اگر بعد از آنکه مشغول شستن طرف چپ شد در شستن طرف راست یا مقداری از آن شک نماید، بنابراحتیاط واجب آنچه را شک دارد بشوید و بعد از شستن آن دوباره آنچه را بعد از آن است بشوید.

ب - غسل ارتماسی:

مساله 356- "غسل ارتماسی" آن است که انسان به نیت غسل به طوری در آب فرو رود که آب همه بدن او را فراگیرد.

مساله 357- در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل بتدریج در آب فرو رود غسل او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که یکباره زیر آب رود. و اگر بدون قصد غسل داخل آب شود و پس از آنکه تمامی بدن را آب گرفت به قصدغسل ارتماسی بدن را حرکت دهد، غسل صحیح است.

مساله 358- اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده - چه جای آن را بداند یا نداند - باید دوباره غسل کند.

مساله 359- اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.

مساله 360- کسی که روزه واجب معین - مانند روزه رمضان - گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته است، نمی تواندغسل ارتماسی کند، ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند صحیح است.

احکام غسل:

مساله 361- در غسل ارتماسی بنابراحتیاط واجب باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمت را پیش از غسل دادن آب بکشد غسل صحیح است.

ناوبری کتاب