صفحه ۷۱

مساله 347- کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوی جبیره ای، بنابراحتیاط واجب باید هر دو رابجاآورد.

مساله 348- کسی که وظیفه اش وضو یا تیمم و یا غسل جبیره ای است، چنانچه بداند تا پایان وقت عذرش برطرف نمی شود، می‎تواند در اول وقت نماز بخواند، ولی اگر امید دارد تا پایان وقت عذرش برطرف می‎شود احتیاط واجب آن است که صبر کند، و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل یا تیمم جبیره ای بجا آورد.

مساله 349- نمازهایی را که انسان با وضو یا غسل جبیره ای خوانده است، اگر عذر او در وقت نماز برطرف شوداحتیاطا دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته است نمازی که خوانده صحیح است، و به احتیاط واجب برای نمازهای بعدوضو بگیرد و یا غسل کند.

غسل

مساله 350- "غسل" شستشوی تمام بدن است که انسان در شرایط و یا زمانهای خاص و با قصد و انگیزه تقرب به خداانجام می‎دهد. غسل به "واجب" و "مستحب" تقسیم می‎شود که هر یک از آنها را می‎توان به صورت "ترتیبی" یا"ارتماسی" بجا آورد، هر چند در غسل میت احوط آن است که ترتیبی انجام شود.

غسل ترتیبی و ارتماسی:

الف - غسل ترتیبی:

مساله 351- "غسل ترتیبی" آن است که انسان نخست سر و گردن و سپس بنابراحتیاط واجب طرف راست و پس ازآن طرف چپ بدن خود را بشوید.به هم زدن این ترتیب - عمدا باشد یا از روی فراموشی و یا به واسطه ندانستن مساله - در سر و گردن به طور قطع و در طرف راست و چپ به احتیاط واجب موجب باطل شدن غسل خواهد بود.

مساله 352- در غسل ترتیبی باید نصف ناف و نصف عورت را با طرف راست بدن، و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید، بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

مساله 353- در غسل ترتیبی برای آنکه یقین پیدا شود که هر سه قسمت را کاملا غسل داده، باید هر قسمتی را که می‎شوید مقداری از قسمتهای مجاور را هم با آن قسمت بشوید، بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

مساله 354- اگر پس از غسل معلوم شود قسمتی از بدن را نشسته و نداند آن قسمت

ناوبری کتاب