صفحه ۷۰

باشد و یا بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نباشد، باید گذشته از وضوی جبیره بنابراحتیاط واجب تیمم هم بنماید. ولی اگربیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن باشد، باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت ودستهاست اطراف آن را بشوید، و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف آن را مسح کند، و برای جای زخم به دستورجبیره عمل نماید.

مساله 338- اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد باید تیمم بنماید، و بنابراحتیاط مستحب وضوی جبیره ای هم بگیرد.

مساله 339- کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است، باید سر و پارا با همان رطوبت مسح کند.

مساله 340- اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است، باید جاهایی که باز است روی پا، و جاهایی که جبیره است روی جبیره را مسح کند.

مساله 341- اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد باید بین آنها را بشوید، و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشدباید بین آنها را مسح کند، و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.

مساله 342- اگر در جای وضو زخم یا جراحت و یا شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای تمام دست وصورت ضرر دارد باید تیمم کند، و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد، و اگر برای مقداری ازدست و صورت ضرر دارد، اطراف آن را بشوید و پارچه ای روی آن ببندد و دست تر بر آن بکشد و به احتیاط واجب تیمم هم بکند.

مساله 343- اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن نباشد یا به اندازه ای دشوار است که نمی توان تحمل نمود باید به دستور جبیره عمل نماید، و بنابراحتیاط مستحب تیمم هم انجام دهد.

مساله 344- کسی که وظیفه اش تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل و یا شکستگی باشد، بایدمثل وضوی جبیره ای تیمم جبیره ای کند.

مساله 345- احکام غسل جبیره ای نیز همانند احکام وضوی جبیره ای است، ولی باید آن را ترتیبی بجا آورند، و اگرارتماسی انجام دهند صحت آن محل اشکال است.

مساله 346- اگر برای مرضی که در چشم اوست روی چشم خود را بچسباند، باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد، و احتیاط واجب آن است که تیمم هم بنماید.

ناوبری کتاب