صفحه ۶۹

موجب زیاد شدن نجاست بدن می‎شود، دست تر روی پارچه بکشد و تیمم هم بکند.

و در همه فرضهای بالا اگر شستن روی پارچه یا پلاستیک ممکن است بنابراحتیاط واجب روی آن را بشوید و دست هم روی آن بکشد.

مساله 333- اگر زخم یا دمل و یا شکستگی در جلوی سر یا روی پا باشد و روی آن باز است، چنانچه به هر دلیل نتوان روی آن را مسح نمود، باید پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن ببندد و روی آن را با رطوبت آب وضو مسح کند، و اگرگذاشتن یا بستن پارچه روی آن ممکن نباشد مسح لازم نیست، ولی بنابراحتیاط واجب باید تیمم هم بنماید.

مساله 334- اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردن ممکن است و زحمت و مشقت هم نداشته باشد و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید روی آن را باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت ودستها باشد یا جلوی سر و روی پاها.

مساله 335- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را باز کرد، چنانچه ریختن آب روی آن ضرر دارد ولی کشیدن دست تر ضرر ندارد، پس اگر ممکن باشد طوری دست تر بکشد که بگویند آن را شسته باید چنین کند و کافی است، و اگر شستن صدق نمی کند احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن بکشد و بعدپارچه پاکی روی آن ببندد و روی پارچه را هم دست تر بکشد.

مساله 336- اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و مشقت هم ندارد، باید آب را به روی زخم برساند ، و اگر نجس است چنانچه آب کشیدن آن ورساندن آب به روی زخم بدون زحمت و مشقت ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد یا آنکه رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، باید اطراف زخم را بشوید واگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند، و اگر نمی شود روی آن را دست تر کشید - مثلا دارویی است که به دست می‎چسبد - پارچه پاکی را به طوری که جزو جبیره حساب شود روی آن ببندد و دست تر روی آن بکشد، و اگر این هم ممکن نیست احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.

و اگر روی زخم بسته یا پارچه روی آن نجس است و نمی شود آن را پاک نمود، چنانچه می‎شود دست تر روی آن کشیدبنابراحتیاط واجب دست تر روی آن بکشد و بعد دست تر را تطهیر کند و پارچه یا پلاستیک پاکی روی زخم ببندد وروی آن را هم دست بکشد و تیمم هم بنماید، و اگر نمی شود دست تر روی آن کشید دست تر روی پارچه بکشد وتیمم هم بنماید.

مساله 337- اگر جبیره تمام صورت یا تمام یک دست یا تمام هر دو دست را گرفته

ناوبری کتاب