صفحه ۶۸

اول و دوم - بیرون آمدن ادرار و مدفوع

سوم - خارج شدن باد از مخرج مدفوع

چهارم - خوابی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر فقط یکی از آنها از کار بیفتد وضو باطل نمی شود.

پنجم - چیزهایی مانند: دیوانگی، بیهوشی و مستی که عقل را از کار می‎اندازد.

ششم - استحاضه، که مسائل آن بعدا گفته می‎شود.

هفتم - چیزهایی مانند: جنابت، حیض و نفاس که باید برای آنها غسل کرد، همچنین است آن بنابراحتیاط مس میت پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن آن.

جبیره و مسائل

پارچه و باندی که با آن زخم را پانسمان می‎کنند و دارویی که روی زخم و مانند آن می‎گذارند و پارچه یا چسب و یاپلاستیکی که به طور موقت برای جلوگیری از رسیدن آب به زخم روی آن می بندند در اصطلاح "جبیره" نامیده می‎شود، و وضو یا غسل و یا تیممی که به هر علت روی این باند یا پارچه انجام گرفته وضو یا غسل و یا تیمم جبیره ای می‎باشد.

مساله 331- اگر در یکی از اعضای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضررندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.

مساله 332- اگر زخم یا دمل در صورت یا دستها باشد و روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد، چنانچه روی زخم پاک است و کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بنابراحتیاط مستحب پارچه یاپلاستیک پاکی روی آن ببندد و دست تر را روی آن هم بکشد.

و اگر دست تر کشیدن بر آن ضرر دارد، باید اطراف زخم را همان طور که در وضو گفته شد از بالا به پایین بشوید، وبنابراحتیاط مستحب موکد پارچه یا پلاستیک پاکی روی آن ببندد و دست تر روی آن بکشد، و اگر بستن پارچه ممکن نیست، باید اطراف زخم را بشوید و بنابراحتیاط مستحب تیمم هم بنماید.

و اگر به جای زخم یا دمل، شکستگی در صورت یا دستها باشد، آنچه گفته شد انجام دهد و به احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

ولی چنانچه روی زخم نجس باشد و نمی تواند آن را آب بکشد، احتیاط واجب آن است که دست تر روی آن بکشد وبعد دست تر را تطهیر کند و روی زخم پارچه ای ببندد و روی پارچه هم دست بکشد و تیمم هم بکند، و اگر دست کشیدن روی آن ممکن نیست یا

ناوبری کتاب