صفحه ۶۷

چهارم - اگر نذر یا عهد کرده و یا سوگند یاد کرده باشد که وضو بگیرد.

پنجم - اگر نذر کرده باشد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.

ششم - اگر قرآن نجس شده و برای آب کشیدن آن ناچار به دست زدن به خطوط قرآن باشد، ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون وضو قرآن را آب بکشد و تا ممکن است از دست زدن به خطوطآن خود داری نماید.

مساله 325- رساندن جایی از بدن به خط قرآن در حالی که بدون وضو باشد حرام است، ولی جلوگیری کودکان ودیوانگان از دست گذاشتن به خط قرآن درصورتی که بی احترامی به قرآن نباشد واجب نیست، و رساندن بدن به ترجمه قرآن به هر زبانی باشد اشکال ندارد.

مساله 326- رساندن جایی از بدن درحالی که بی وضو باشد به نام خدای متعال به هر زبانی نوشته شده باشدبنابراحتیاط واجب حرام است، و نیز رساندن جایی از بدن بدون داشتن وضو به نام مبارک پیامبر (ص) و امامان (ع) وحضرت زهرا اگر بی احترامی باشد حرام است. ولی اگر یکی از این اسامی مقدسه را در نامگذاری افراد به کار برند دست زدن بدون وضو به آنها اشکال ندارد.

مساله 327- انگشتر یا گردنبندی را که روی آن اسم خدا یا پیامبر (ص) و یا یکی دیگر از معصومین (ع) نقش بسته شده است، نباید در حال جنابت یا حیض یا نفاس و یا بدون وضو لمس نمود، ولی اگر به گونه ای باشد که بدن با آن تماس پیدا نکند اشکال ندارد.

مساله 328- وضوگرفتن برای نمازهای یومیه پیش از رسیدن وقت خلاف احتیاط می‎باشد، هرچند بنابراقوی صحیح است. و اگر به انگیزه با وضو بودن یا خواندن سوره ای از قرآن وضو بگیرد اشکال ندارد، گرچه قصد نماز خواندن با آن وضو را نیز داشته باشد.

مساله 329- مستحب است برای نماز میت، زیارت امامان (ع)، زیارت اهل قبور، رفتن به مسجد، همراه داشتن قرآن و نوشتن یا لمس کردن حاشیه آن و نیز برای خوابیدن وضو گرفت، هرچند اقامه دلیل بر بعضی از این موارد مشکل است. و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. و اگر برای یکی از این کارها وضو گرفت، هر کاری راکه باید با وضو انجام بگیرد می‎تواند بجا آورد، مثلا می‎تواند با آن وضو نماز بخواند.

چیزهایی که وضو را باطل می‎کند

مساله 330- هفت چیز وضو را باطل می‎کند:

ناوبری کتاب