صفحه ۶۶

مساله 320- کسی که ادرار او دائما قطره قطره می‎ریزد، باید برای نماز امور زیر را رعایت کند: الف - به وسیله کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است و از رسیدن ادرار بجاهای دیگر جلوگیری می‎کند خود راحفظ نماید.

ب - بنابراحتیاط واجب پیش از هر نماز مخرج ادرار را که نجس شده آب بکشد، و بنابراحتیاط مستحب کیسه را نیزعوض نماید.

مساله 321- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن مدفوع خود داری کند، باید برای نماز امور زیر را رعایت کند: الف - چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن مدفوع به جاهای دیگر جلوگیری نماید. ب - در صورتی که مشقت ندارد بنابراحتیاط واجب برای هر نماز مخرج مدفوع را آب بکشد.

مساله 322- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع یا باد خود داری کند، در صورتی که ممکن باشد ومشقت و زحمت و خوف ضرر نداشته باشد، باید به مقدار نماز از خارج شدن آنها جلوگیری نماید، اگرچه برای اوهزینه ای داشته باشد. بلکه اگر بیماری او به آسانی معالجه می‎شود احتیاط واجب آن است که خود را معالجه نماید.

مساله 323- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع و یا باد جلوگیری کند و نمازهای خود را برابر وظیفه انجام می‎دهد، لازم نیست پس از بهبود نمازهای خود را قضا کند، ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شودبنابراحتیاط واجب باید نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بجا آورد.

مواردی که وضوگرفتن واجب است

مساله 324- در شش مورد وضوگرفتن واجب است: اول - برای نمازهای واجب غیر از نماز میت، و در نمازهای مستحبی نیز وضو شرط صحت آنهاست.

دوم - برای سجده یا تشهد فراموش شده، چنانچه میان آن و نماز کاری که وضو را باطل می‎کند انجام داده باشد، و دراین صورت بنابراحتیاط نماز را دوباره بخواند. همچنین احتیاط آن است که برای سجده سهو نیز وضو بگیرد.

سوم - برای طواف واجب خانه کعبه

ناوبری کتاب