صفحه ۶۵

مساله 317- اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند، یا در بین وضو شک کند که بعضی اعضا را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت اعضایی که پیش از آن است خشک شده باشد باید دوباره وضو بگیرد، و اگرخشک نشده بایدعضوی را که فراموش کرده یا شک کرده و آنچه را بعد از آن است بشوید یا مسح کند.

حکم کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع یا باد جلوگیری کند:

مساله 318- کسی که بر اثر بیماری ادرارش قطره قطره می‎ریزد و یا نمی تواند از بیرون آمدن مدفوع و یا خارج شدن بادجلوگیری نماید، یکی از چهار حالت را دارد: الف - چنانچه یقین دارد از آغاز تا پایان وقت نماز به اندازه وضو و نماز مهلت پیدا می‎کند، باید نماز را در وقتی که مهلت پیدا می‎کند بخواند، و اگر مهلت او تنها به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقطکارهای واجب نماز را بجا آورد و بنابراحتیاط کارهای مستحب آن مانند: اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

ب - چنانچه به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند مرتبه ادرار یا مدفوع و یا باد از او خارج می‎شود، به طوری که اگر بخواهد بعد از هر مرتبه وضو بگیرد برای او سخت نباشد، باید ظرف آبی پهلوی خودبگذارد و هر وقت ادرار یا مدفوع یا باد از او خارج شد فورا وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند، و بنابراحتیاط همان نمازرا دوباره با یک وضو بخواند و این بار اگر در بین نماز چیزی از او خارج شد اعتنا نکند، و این احتیاط نسبت به کسی که ادرار از او خارج می‎شود ترک نگردد.

ج - چنانچه به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و ادرار یا مدفوع و یا باد طوری پی در پی از او خارج می‎شود که وضوگرفتن بعد از هر مرتبه برای او سخت است، اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند، باید برای هر نماز یک وضو بگیرد.

د - چنانچه ادرار یا مدفوع و یا باد به گونه ای پی در پی از او خارج شود که نتواند هیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، بنابراحتیاط برای هر نماز یک وضو بگیرد، هرچند جواز خواندن چند نماز با یک وضو - مگر اینکه به اختیار خود ادراریا مدفوع کند - خالی از وجه نیست، و بجا آوردن تشهد و سجده فراموش شده و نیز نماز احتیاط در صورتی که بعد ازنماز فورا آنها را انجام دهد، با همان وضوی نماز کافی است.

مساله 319- کسی که ادرار پی در پی از او خارج می‎شود اگر بین دو نماز قطره ادراری از او خارج نشود، بنابراحتیاطبرای هر نماز یک وضو بگیرد، هرچند جواز خواندن دو نماز با یک وضو خالی از وجه نیست.

ناوبری کتاب