صفحه ۶۳

می‎برند و نیز رنگ جوهر خودکار یاخودنویس که بر دست می‎ماند، چنانچه جسمیت نداشته و تنها رنگ باشند برای وضو اشکال ندارد.

مساله 305- اگر زیر ناخن که باطن محسوب است چرک باشد وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را بگیرند، باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند، و نیز اگر ناخن بیشتر از حد معمول بلند باشد بنابراحتیاط واجب چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نمایند.

مساله 306- اگر می‎داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می‎کند یا نه، بایدآن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.

مساله 307- اگر شک کند که چیزی به اعضای وضو چسبیده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بایدبررسی کند یا به قدری دست بمالد تا اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.

مساله 308- عضوی را که باید شست و یا مسح کرد هرقدر چرک باشد، اگر چرک آن مانع رسیدن آب به بدن نباشداشکال ندارد، همچنین است اگر بعد از گچکاری و مانند آن چیز سفیدی که مانع رسیدن آب به پوست نمی شود بردست بماند، ولی اگر شک کند که با بودن آن آب به بدن می‎رسد یا نه باید آن را برطرف کند.

مساله 309- کسی که پیش از وضو می‎دانسته در بعضی از اعضای وضو مانعی وجود دارد که از رسیدن آب به پوست جلوگیری می‎کند و پس از وضو شک کرده که هنگام وضو آب به آن عضو رسیده یا نه، وضوی او صحیح است، مگراینکه بداند هنگام وضو متوجه مانع نبوده که در این صورت بنابراحتیاط واجب باید دوباره وضو بگیرد.

مساله 310- اگر پس از وضو چیزی که مانع رسیدن آب به اعضای وضو است ببیند و شک کند که پیش از وضو وجود داشته یا پس از آن پیدا شده، وضوی او درست است، مگر اینکه بداند در وقت وضو متوجه آن مانع نبوده که در این صورت بنابراحتیاط واجب باید دوباره وضو بگیرد. همچنین اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در بعضی از اعضای وضو بوده یا نه، در صورتی که بداند یا احتمال دهد که در حال وضو متوجه آن محل بوده است وضوی او صحیح است.

مساله 311- اگر در صورت یا دستها یا جلوی سر و یا روی پاها بر اثر سوختن تاول پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است، و اگر تاول سوراخ شود شستن آن قسمت که آشکار شده لازم است، و رساندن آب به زیر پوست لازم نیست. و اگر پوست یک قسمت کنده شود، لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برسانند، اما اگر پوستی که کنده

ناوبری کتاب