صفحه ۶۲۹

آن حکومت اسلامی و آحاد مسلمانان نیز نسبت به آنان وظیفه خاصی پیداخواهند نمود:

الف - حق ملتهای کفر که در اثر سلطه قدرتمندان کفر و شرک به استضعاف فکری و عقیدتی کشیده شده اند و حتی ازشنیدن صدای توحید و عدالت محروم مانده اند این است که مسلمانان با جهاد خود - مطابق شرایط مقرره - آنان را ازسلطه سردمداران کفر آزاد سازند تا بتوانند با تبلیغ منطقی توسط جبهه مسلمانان و دعوت منطقی، در اثر تفکر واندیشه آزاد خود به حق و توحید و عدالت دست یابند.

ب - دولتهای کفر نیز اگر با مسلمانان در حال جنگ باشند و تقاضای آتش بس نمایند این حق را دارند که تقاضای آنان مورد بررسی قرار گیرد، و چنانچه انگیزه آنان مکر و خدعه و فریب نباشد از طرف حکومت اسلامی پذیرفته شود، وچنانچه پیمان ترک مخاصمه منعقد نموده و به آن متعهد و پایبند باشند، دولت و ملت اسلامی باید تعهد آنان رامحترم شمارند و آنان نیز متقابلا باید به تعهد خود پایبند باشند. همچنین اگر پس از این پیمان هرگونه پیمان سیاسی یااقتصادی و یا نظامی دیگری بین آنان و مسلمانان منعقد شود باید محترم شمرده شود و یک طرفه نقض نگردد. و به طور کلی بر هر مسلمانی وفای به عهد واجب، و نقض عهد و اعمال مکر و خدعه حرام است، هرچند طرف عهد کافرباشد.

اگر دولتهای کفر در صدد جنگ یا توطئه علیه حکومت اسلامی و مسلمانان نباشند، دولت اسلامی و آحاد مسلمانان می‎توانند روابط متقابل در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا نظامی با آنان برقرار نمایند، و چنانچه اعضای حکومت اسلامی و آحاد مسلمانان در روابط بین المللی خود صداقت و عدالت و وفای به عهد و آداب و اخلاق انسانی را عملا مراعات نمایند، تاثیر بسیاری در جذب و گرایش آنان به اسلام و توحید خواهد داشت.

هیچ یک از افراد ملتها و دولتهای کفر حق ندارند علیه حکومت اسلامی و به نفع حکومتهای کفر وکسی که اقدام به جاسوسی کرده بنابر نظر مشهور فقها محکوم به اعدام است، جاسوسی کنند. ولی چنانچه حاکم شرع جامع الشرایطمصلحت ببیند می‎تواند او را مورد عفو قرار داده یا در مجازات او تخفیف دهد.

حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ و تقویت نظام توحید و عدالت و تضعیف نظام کفر و شرک، افرادی را جهت کشف و دفع توطئه های گوناگون دولتهای کفر به آن کشورها اعزام نماید.

نمایندگان رسمی دولتهای کفر و نیز فرستادگان ویژه آنها حق دارند در حکومت اسلامی آزاد

ناوبری کتاب